Адвокат Георги Каменов

 

Член на Софийска адвокатска колегия,считано от 12 март 2019 год. Личен № 1400712510.Съдебен адрес: гр.Нови пазар,обл.Шуменска,ул."Цар Освободител" № 22,ет.1

Вписан в единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под №  20181214004.

Вписан в националния регистър за правна помощ под № 3842 . 

Говорими чужди езици-сръбски.

 -----------------------

 Адвокатска кантора "Каменов" функционира от началото на 2007 г,като до дата 11.03.2019 год.адвокат Каменов бе вписан в друга адвокатска колегия.Дейноста на кантората  се изразява в следните предлагани юридически услуги:

 I. Консултации и справки по съдебни производства,както и процесуално представителство пред съд,прокуратура и полиция.

II. Процесуално представителство по:
- гражданско правни спорове;
- трудовоправни спорове;
- дела от областта на семейното и наследствено право;
- облигационни и вещноправни искове;
- дела от административен и административно-наказателен характер
- наказателни дела,защита на подсъдим,частен обвинител,частен тъжител и граждански ищец.Представителство на досъдебно производство.
- изготвяне на документи за регистрация и промени на вписани обстоятелства в Търговския регистър.
- Изпълнителни дела - образуване и представителство.

 III.Изготвяне на нотариални актове ,договори за доброволни делби,пълномощни и други документи с нотариални удостоверявания./кантората работи в тясно сътрудничество с нотариална кантора на нотариус Абаджиев с район на действие НПРС/.

  IV.Представителство на страна в процедура по медиация.

   V.След определяне от Софийския адвокатски съвет адвоката може да предостави безплатна правна помощ като служебен защитник или особен представител на територията на съдебен район София-град и София-окръг.

  VI.На основание чл.38 от закона за адвокатурата адвоката има право /но не и задължение/ да оказва безплатна правна помощ за завеждане на дело и процесуално представителство по същото на материално затруднени лица,роднини,близки,както и на друг юрист.Правото по чл.38 от закона за адвокатурата не е абсолютно и дали същото ще бъде упражнено зависи единствено от адвоката при преценка на конкретните обстоятелства за всяко едно дело.Преценката се прави преди поемане на работа по делото.

   VII.Кантората не предоставя услугата "он-лайн" консултация,както и консултиране по телефон.Запитване по телефон или он-лайн за цена на услуга,както и необходими документи за представяне на адвоката не се третира като консултация.

  VIII.По образувани  вече дела кантората осигурява процесуално представителство единствено в случаите,когато страната няма ангажиран друг процесуален представител или процесуалното и представителство е прекратено.

    IX.Предлагане на услуга "медиация" като медиатор.Лица,ползвали услуга медиация не могат да бъдат представлявани от адвоката по същия спор пред съда.

Полезна информация

Защо и кога е необходим адвокат?

Адвокатът е необходим, защото може да предотврати възникването на нерешимите проблеми и да разреши всички останали.
Няма неразрешими проблеми, но има такива, които е късно да бъдат решaвани. Важно е адвокатските услуги да се ползват навреме. Адвокатът е най-полезен преди възникването на проблемите, защото може да предотврати появата им.

Адвокатът е необходим, защото може да види възможностите.
Съществува поне една възможност за благоприятен изход от всяка ситуация, но не винаги тази възможност е очевидна и не винаги тази възможност е използваната от някой друг в подобна ситуация. Адвокатът може да бъде ценен източник на информация относно правата и възможностите на клиента в определен казус.

Адвокатът е необходим, защото няма да позволи клиентът му да бъде подведен.
Всяка човешка дейност има правни последици, но това не винаги се осъзнава в достатъчна степен. Не винаги човек е наясно какви са точните правни последици от определено действие и понякога резултатите са изненадващи. Нерядко у хората остава усещането, че са подведени и измамени, но в много случаи е невъзможно това да бъде доказано. Адвокатът не би позволил такова нещо да се случи с клиента му, защото може да му разясни точните последствия от всяко едно правно значимо негово действие.

Адвокатът е необходим, защото може да спести времето и парите на клиента си.
Адвокатът притежава опит и знания и може да свърши необходимото вместо клиента си. За адвоката не съществува опасността да попадне на недостоверна информация и да плаща цената за това, защото знае къде и как да намира достоверната. Адвокатът може да спести парите на клиента си, защото знае кога евтиното излиза скъпо.

Адвокатът е необходим в бизнеса.
Не съществува бизнес, който да не е правно регулиран, нещо повече – правото регламентира всички аспекти на всеки един бизнес. Адвокатът е наясно с правните задължения, които следва да се съобразяват от бизнеса. Адвокатът познава всички съществуващи форми за извършване на бизнес и техните преимущества и недостатъци. Адвокатът може да окаже правна помощ относно сделките, които търговецът сключва. Адвокатът може да помогне на търговеца относно проблеми с данъчно облагане, права на потребители, защита на конкуренция, интелектуална собственост, трудови правоотношения, събиране на вземания, неизпълнение на договори.

Адвокатът е необходим преди сключване на сделката.
Хората много често си спестяват разхода за адвокатска услуга при сключване на сделки на значителна стойност /най-вече с недвижими имоти, но не само/, което не е съвсем добър избор. В редица случаи се появяват сериозни проблеми, някои от които неразрешими. Вероятността от поява на такива проблеми може да бъде сведена до минимум, ако се използват адвокатски услуги преди сключване на сделката. Адвокатът може да направи много неща преди страните да са подписали договора. Адвокатът може да заложи в договора клаузи, които да мотивират изпълнението му от другата страна. Адвокатът може да обезпечи решаването на възможните проблеми от сделката. Адвокатът може да разпознае признаците на недобросъвестността при договарянето.

Адвокатът е необходим в съда.
Несериозно е да се води съдебно производство без адвокат, защото следва да се съобразяват множество срокове, формалности и процесуални правила. Всеки пропуск по време на процеса може да доведе до безвъзвратна загуба на права, които иначе съществуват. Решението на съда не винаги е на страната на този, който има право. Решението на съда зависи от доказателствата, с които страните разполагат и от своевременното им предоставяне по делото. Съдебното решение отразява „формалната истина” – истината, която се намира между кориците на делото. Адвокатът може да помогне тази истина да съвпада с истината на клиента му, респективно да не съвпада с истината на другата страна, защото съдът „не вярва” на твърдения, а на доказателства. Съдът се съобразява само с доказателствата, които са представени по делото, нещо повече – само с онези от тях, които са представени в срок и по съответния процесуален ред. Твърденията на страните също не са без значение за крайния изход от делото, но безразборното им излагане може да доведе до отдалечаване от целения резултат. Адвокатът познава разликата между твърдение и факт и може да прецени коя е най-добрата комбинация от твърдения, която да бъде релевирана в съдебния процес.

Адвокатът е необходим далеч преди нещата да са се объркали!

Адвокатска кантора

Адвокатска кантора "Каменов" е в непосредствена близост срещу съдебната палата в гр.Нови пазар.Обслужването на граждани се извършва в работни дни от 10,00 до 18,00 ч,а в извънработно време-по договаряне.

Минимален размер на адвокатските възнаграждения

НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.; изм. бр. 10 от 05.02.2016 г. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС по а. д. № 10395 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.; изм., бр. 41 от 23.05.2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по а.д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по а.д. № 1403/2017 г.изм.бр.7 от 2019 г.

Издадена от Висш адвокатски съвет

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.

Чл. 2. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 84 от 2016 г.) (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Заплащането на възнаграждението по тази наредба е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:

 1. материално затруднени лица;
 2. лица, които имат право на издръжка;
 3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II

Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори и заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата

(Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.) Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.) за устен съвет, консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. - 30 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) за писмена консултация - 60 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията - 50 лв.;
 5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 300 лв.;
 7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание - 150 лв.;
 8. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

а) (отм., предишна буква "б", изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) при интерес до 1000 лв.-70 лв.;

б) (предишна буква "в", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;

в) (предишна буква "г", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;

г) (предишна буква "д", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

д) (предишна буква "е", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) едноличен търговец - 150 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество - 180 лв.;

в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) командитно дружество - 200 лв.;

г) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;

д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) акционерно дружество - 600 лв.;

е) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) кооперативно сдружение - 400 лв.;

ж) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;

з) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.;

и) (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б" - „д" възнаграждения се увеличават с 50 на сто;

 1. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.);
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 - 5, т. 8 - 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба.
 3. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за уговорена почасова консултантска дейност-60 лв. на час.
 4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент - 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
 5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв.

Раздел III

Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм., бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по а.д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по а.д. № 1403/2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
 2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред-600 лв., а за развод по взаимно съгласие-400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 лв.;
 5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв.
 7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби-1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.
 8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка - 200 лв.
 9. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение - 500 лв.;
 10. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството - 800 лв.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.; изм. от бр.28 от 2014 г. отменено, бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по а.д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по а.д. № 1403/2017 г.) при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. -3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес над 10 000 000 лв. - 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 400 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.

(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.

(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв.

(7) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; предишна ал. 5, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; предишна ал. 6, бр. 84 от 2016 г.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.) (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:

 1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. - 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. при интерес над 10 000 000 лв. - 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:

 1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 600 лв.;
 2. за дела по Кодекса за социално осигуряване - 350 лв.;
 3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи - 400 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за националната стандартизация - 350 лв.;
 5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки - 700 лв. в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 - 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса;
 6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за българските лични документи - 400 лв.;
 7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители - 500 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а".

Чл. 9. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.

(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.

(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1200 лв.

(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.

(7) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:

 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) за процесуално представителство,защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв.-1/10 от съответното възнаграждение по чл.7,ал.2,т.1,за вземания от 500,01 до 1000 лв 1/5 от съответното възнаграждение по чл.7,ал.2,т.1,и за вземания над 1000 лв-1/2 от съответното възнаграждение по чл.7,ал.2,т.2-7; 
 3. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2;
 4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;
 5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 - 200 лв.;
 6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за обжалване на действията на съдебен изпълнител - 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание - 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър - 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание - 300 лв.

Раздел IV

Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 84 от 2016 г.) (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 5 години лишаване от свобода - 500 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 10 години лишаване от свобода - 800 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
 5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) доживотен затвор - 3000 лв.;
 7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 400 лв.;
 8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 9, изм., бр. 28 от 2014 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 400 лв.;
 9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 10, изм., бр. 28 от 2014 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство - 300 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.)За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 400 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на въззивна или касационна жалба без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 400 лв.

Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 50 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението,но не по-малко от 300 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.

Раздел V

Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция

(Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

Чл. 19.(Отм., нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по глава IX, глава X и глава XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) (1) (Предишен текст на чл. 31 - изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание минималното възнаграждение е в размер 3/4 от минималното възнаграждение по ал. 1.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
 • 2. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; обявен за нищожен, бр. 10 от 2016 г. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС по а. д. № 10395 от 2014 г.)
 • 2а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 84 от 2016 г.) За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение, като се дължи съобразно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.
 • 2б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При договаряне с клиенти юридически лица - болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на своята дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският съвет при условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от 1/4 от него.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).

Ангажименти

06 Ное 2019n09:30AM - 10:30AMnД Пр 227/19 РУП-Нови пазар
13 Ное 2019n11:00AM - 12:00PMnНЧХД 110/19 НПРС
18 Ное 2019n03:00PM - 04:00PMnГр.Д 1060/17 НПРС
21 Ное 2019n09:30AM - 10:30AMnВ.Гр.Д 393/19 ШОС
28 Ное 2019n01:30PM - 02:30PMnГрД № 144/19 НПРС
03 Дек 2019n01:30PM - 02:00PMnГрД 1685/18 НПРС
03 Дек 2019n02:00PM - 03:00PMnГрД № 426/19 НпРС
05 Дек 2019n01:00PM - 02:00PMnНОХД 313/19 НПРС
10 Дек 2019n02:00PM - 03:00PMnГр.Д 258/15 НПРС
12 Дек 2019n09:00AM - 10:00AMnВГрД № 438/19 ШОС

Календар

Ноември 2019
Н П В С Ч П С
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Вход

Търси